Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

ĐÂT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?

TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)
 

(Ba mẹ con cô giáo, nhà thơ Trần Thị Lam-nh từ Facebook)

Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…