Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

ƠI HỒN THIÊNG CÁC VUA HÙNG!

ĐẶNG HUY VĂN

Mình về mình có nhớ choa?
Choa về nhớ Formosa dâng Tàu
Nhớ sao bè lũ đầu trâu!
Tham lam quyền chức theo Tàu xâm lăng

Nhớ ai dâng giặc Trường-Hoàng
Bao năm nội chiến tan hoang nước nhà!
Nay đào mả mẹ mồ cha
Dồn dân cướp đất làm quà tặng nhau...

Từ Bản Giốc đến Cà Mâu
Đi đâu cũng gặp cộng Tàu nghênh ngang
Vung tiền hối lộ Việt gian
Mưu mô chiếm trọn Trường-Hoàng, Biển Đông

Ơi hồn thiêng các Vua Hùng! 
Ngàn năm cố quốc non sông có còn?

Hà Nội, 8/10/2017
Đặng Huy Văn

1 nhận xét: